Przejdź do nawigacji strony

Strona główna

Wiele lat temu kupiłam nieruchomość. Teraz wystąpiłam o pozwolenie na budowę domu ze zbiornikiem bezodpływowym (tzw. szambo). Odmówiono mi, uzasadniając że jest to niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Okazało się, że działka jest wprawdzie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową ale gmina wprowadziła w planie obowiązek odprowadzania ścieków do kanalizacji. Problem w tym, że kanalizacji nie ma i na jej poprowadzenie nie ma szans jeszcze przez klika jeśli nie kilkanaście lat. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

Dokładna analiza Pani sytuacji wymaga zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niemniej jednak wprowadzenie nakazu odprowadzania ścieków do kanalizacji, w sytuacji gdy w praktyce podłączenie do sieci jest niemożliwe, ogranicza Pani prawo własności i wolność zabudowy.

W myśl § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w razie braku warunków przyłączenia sieci kanalizacyjnej działka może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska. Powyższe odpowiada treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który określając obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, nakazał przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Z uwagi na powyższe ma Pani interes prawny w zaskarżeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego żądając uchylenia tych zapisów uchwały, które godzą w prawo zabudowy. Taką możliwość daje art. 101 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Należy jednak wcześniej wezwać na piśmie gminę do usunięcia naruszenia prawa. Termin do wniesienia skargi zgodnie z art. 53 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia odmownej odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił żadnej odpowiedzi na wezwanie, sześćdziesiąt dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu.

Proszę przy tym mieć na uwadze, że ewentualna odpowiedź organu informująca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy pozostaje bez wpływu na termin złożenia przez Panią skargi, który wynosi maksymalnie 60 dni od wezwania organu.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu z Kancelarią.

Wr do listy pyta