Przejdź do nawigacji strony

Strona główna

Przedsiębiorcy

 

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych.
W ramach świadczonych usług proponujemy doradztwo z zakresu:

Prawa administracyjnego, budowlanego

Prowadzimy sprawy administracyjne przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Sporządzamy odwołania, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne
do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego, z zakresu:

 • prawa budowlanego – pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, postępowanie przed Inspektorem Nadzoru Budowlanego (wstrzymanie robót, postępowanie naprawcze, nakaz rozbiórki)
 • planowania i zagospodarowania przestrzeni – decyzje o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego, skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, opłaty planistyczne
 • prawie ochrony środowiska – postępowanie środowiskowe, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zezwolenia
 • gospodarki nieruchomościami – podział nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty adiacenckie, wywłaszczenia.

Prawa cywilnego

Reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach o zapłatę, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie,
w postępowaniach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał, w sprawach o eksmisję. Pomagamy uregulować stan prawny nieruchomości.

Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących służebności przesyłu, w sprawach o zmianę przebiegu linii energetycznych, w tym również o ich usunięcie. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań, w tym
od Zakładów Ubezpieczeń.

Opiniujemy i sporządzamy umowy, analizujemy dokumenty dostarczone przez Klienta, sporządzamy opinie prawne. Zajmujemy się kompleksową obsługą transakcji pod kątem prawnym. Prowadzimy sprawy
z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Prawa pracy

Reprezentujemy przed sądem pracodawców w sprawach z powództwa pracownika o zapłatę zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia za nadgodziny, diet z tytułu odbytych podróży służbowych, a także w sprawach o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie
za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Zajmujemy się sprawami o naruszenie zakazu konkurencji. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę. Doradzamy w zakresie polityki zatrudnienia
ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych form zatrudnienia (umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, samozatrudnienie, kontrakt menedżerski).

Prawa handlowego

W ramach prawa gospodarczego zajmujemy się:

 • zakładaniem spółek handlowych i oddziałów
 • rejestracją podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 • bieżącą obsługą prawną związaną z działalnością spółki i sprawami korporacyjnymi
 • przygotowywaniem projektów uchwał
 • przygotowywaniem i opiniowanie umów
 • zwalczaniem nieuczciwej konkurencji
 • windykacją należności
 • prowadzeniem spraw egzekucyjnych.

Windykacji należności

Windykacja należności sprowadza się do negocjacji z dłużnikami, wystosowywania wezwań do zapłaty, prowadzenia spraw przed sądem a wreszcie reprezentowania wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawa karnego

Zajmujemy się obroną członków zarządu spółek, obroną przedsiębiorców w sprawach karnoskarbowych
i w sprawach związanych z naruszeniem praw pracowniczych.

 

Usługi świadczone są w postaci porad prawnych, analizy umów i innych dokumentów, sporządzania opinii prawnych, projektów umów czy uchwał oraz reprezentacji przed sądami oraz organami administracji.